لوازم آرايش

 

PLC

پروژه 4

   بازدن استارت اول موتور اول روشن ، با زدن استارت دوم موتور دوم به شرطی روشن شود که موتور اول روشن باشد. با زدن دکمه استوپ جفت موتورها خاموش شود.