پروژه 11

 با زدن استارت اول 32 موتور به صورت یکی در میان روشن شود. با زدن استارت دوم موتورهایی که خاموش بودند روشن شوند و روشن ها خاموش . با زدن استارت سوم همه ی موتور ها خاموش شوند.

 

/ 0 نظر / 16 بازدید