پروژه 23

با زدن استارت  موتور اول روشن و در مدار بماند . با زدن همان استارت موتور دوم روشن و در مدار بماند .بازدن بار سوم همان استارت موتور اول خاموش و بازدن بار دیگر موتور دوم هم خارج و این سیکل ادامه داشته باشد.

/ 0 نظر / 15 بازدید