پروژه 19

  پروژه سیستم جامع کنترل پارکینگ خودرو با S7/300

 

شرح پروژه : با نزدیک شدن خودرو به درب پارکینگ سنسور نوری(S-IN ( I0.0 تشخیص داده و درب(GATE ( Q0.0باز شده و ماشین وارد میشود .

پس از آنکه ماشین از جلوی سنسور(S-OUT(I0.1گذشت ابتدا در پارکینگ بسته شده و سپس شمارنده یک واحد به خودرو های ورودی اضافه کند .

حداکثر ظرفیت پارکینگ 30 خودرو میباشد . اگر تعداد خودرو های ورودی به 30 رسید دیگر درب برای خودرو باز نشود .

حال اگر خودرویی از پارکینگ خارج شود با رسیدن خودرو به سنسورS-OUT (I0.1 ) دربQ0.0)GATE )باز شده

و پس از عبور از سنسور(S-IN (I0.0درب بسته و یک واحد ازC1 کم شود

یعنی اگر به عنوان مثال 25 خودرو وارد پارکینگ شده و 7 خودرو خارج شود شمارنده عدد 18 را نشان داده و اجازه ورود 12 ماشین دیگر را بدهد .

در صورتی که پارکینگ پر بود لامپ(FULL  (Q0.1 روشن شود.

 

/ 0 نظر / 47 بازدید