پروژه 27

- تهویه ای هوشمند طراحی کنید تا طبق زمان هایی مشخص که ما تعیین می کنیم در مدار باشد. 


/ 0 نظر / 5 بازدید