پروژه 34

حجم یک کره با شعاع 10 سانتیمتر را حساب کنید.

    ( 4 * پی * شعاع به توان 3 ) تقسیم بر 3

/ 0 نظر / 5 بازدید