پروژه 3

  با دکمه start موتور روشن و یک لامپ نشان دهد که موتور روشن است .بازدن stop  موتور خاموش و یک لامپ روشن شود که نشان دهنده خاموش بودن موتور است.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید