پروژه 13

  کنترل یک چهار راه توسط دو چراغ راهنمایی و رانندگی.به صورت جاده اصلی و فرعی.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید