# توسط_یک_سنسور_دما_،_دمای_یک_سالن_را_اندازه_گیری_می