# توسط_یک_نوار_نقاله_قطعاتی_به_یک_انبار_میانی_منتقل