# می_خواهیم_سه_عدد_لامپ_را_با_فشار_های_متوالی_یک_عدد