# کانتری_طراحی_کنید_تا_عدد_32767_بشمارد__وقتی_به_ای