# یک_تهویه_20_ساعت_در_مدار_باشد_بعد_از_20_ساعت_از_مد