# converter_in_plc

پروژه 39

با زدن یک استارت با فاصله زمانی 1 ثانیه 16 موتور از سمت راست شروع به روشن شدن کنند.  
/ 1 نظر / 36 بازدید